Statut

STATUT  POLSKIEGO  TOWARZYSTWA
CHIRURGII  STOMATOLOGICZNEJ
i  SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Rozdział  I

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę:  Polskie  Towarzystwo  Chirurgii  Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Władz m. Lublin.

§3
Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 §4
Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe i komisje.

§5
Towarzystwo używa podłużnej pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Zarząd Główny, Zarząd Oddziału Terenowego w …

§6
Towarzystwo swoja działalność zasadza na pracy społecznej ogółu członków, funduszach ze składek członkowskich, darowiznach i opłatach wnoszonych przez członków wspierających.

§7
Towarzystwo może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu i celach działania.

Rozdział  II
C e l e  T o w a r z y s t w a   i   i c h  r o d z a j e

§8

Celem Towarzystwa jest:

1. szerzenie i propagowanie zdobyczy nauki wśród chirurgów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych,
2. podnoszenie poziomu wykształcenia zawodowego, kształtowanie postaw etycznych, wdrażanie do pracy naukowej i na rzecz społeczności zawodowej,
3. integracja zawodowo-naukowa zainteresowanych rozwojem chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej,
4. współdziałanie w organizowaniu systemu ochrony zdrowia, doskonaleniu kształcenia specjalistów, promowanie kontaktów z organizacjami i ośrodkami w kraju i zagranicą,
5. reprezentacja wobec władz, instytucji i innych organizacji w kraju i zagranicą interesów zawodowych członków Towarzystwa.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. współpracę Zarządu Głównego z przewodniczącymi  Oddziałów Terenowych i Komisji,
2. współpracę z nadzorem specjalistycznym, Izbami Lekarskimi, organizacjami i stowarzyszeniami,
3. współudział w opracowywaniu ekspertyz, zakresów wymagań, poziomów kształcenia przed i podyplomowego; udział w szeroko pojętej współpracy z ciałami decyzyjnymi i organizacjami kształcącymi specjalistów chirurgów stomatologicznych i chirurgów szczękowo-twarzowych,
4. organizowanie wykładów, seminariów, kursów, zjazdów i kongresów dla podnoszenia  kwalifikacji członków i szerzenia władzy,
5. organizowanie zebrań naukowych,
6. organizowanie co 3 lata zjazdów naukowych,
7. współdziałanie z Władzami państwowymi, samorządowymi, związkowymi w sprawach socjalno- bytowo- zawodowych swoich członków,
8. podejmowanie inicjatyw i współudział w ich realizacji w podnoszeniu wiedzy, wymagań zawodowych w chirurgii stomatologicznej i szczękowo- twarzowej w kraju,
9. wymianę doświadczeń.

Rozdział III
C z ł o n k o w i e,   p r a w a,   o b o w i ą z k i

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)      zwyczajnych,
2)      honorowych,
3)      współdziałających,
4)      wspierających.

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, posiadający dyplom ukończenia studiów lekarskich
oraz specjalizację w zakresie chirurgii stomatologicznej lub / i  chirurgii szczękowo- twarzowej.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się w drodze decyzji Zarządu Głównego po  złożeniu pisemnej deklaracji.

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
2. udziału w zjazdach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo i na zasadach określonych przez organizatorów,
3. działania w oddziałach terenowych i komisjach,
4. korzystania ze zniżek w opłatach za udział w zjazdach i zebraniach naukowych, a także poparcia  przy uzyskiwaniu stypendiów, zagranicznych wyjazdów szkoleniowych,
5. członkowie zwyczajni- emeryci są zwolnieni z opłat zjazdowych.

§13

Członek zwyczajny zobowiązuje się do:

1. przestrzegania Statutu, Uchwał i Regulaminów Towarzystwa,
2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych i zadań Towarzystwa,
3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

§14

Członkostwo zwyczajne ustaje:

1. z chwilą wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
2. z powodu zalegania z opłata składek członkowskich przez okres 1 roku,
3. wykluczenia na podstawie orzeczenia Sadu Koleżeńskiego za działalność na szkodę lub przynoszącą ujmę Towarzystwu,
4. skazania przez Sąd powszechny na utratę praw publicznych,
5. w przypadkach określonych w punktach 2 i 4 uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd Główny.
6. Skreślonym przysługuje prawo odwoływania się do najbliższego Walnego zgromadzenia.

§15

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu oraz w sprawach ustania członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania do najbliższego  Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

§16

1. Członkiem honorowym zostaje się za szczególne zasługi dla Towarzystwa lub chirurgii stomatologicznej czy szczękowo- twarzowej,
2. Nadanie godności członka honorowego odbywa się w drodze zgłoszenia wniosku przez oddział terenowy, komisję, grupę członków zwyczajnych liczącą co najmniej 15 osób.
3. Godność nadaje Zarząd Główny w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Informacje o nadaniu godności Zarząd główny umieszcza w swoim sprawozdaniu dla Walnego Zgromadzenia,
4. Członek honorowy obywatel polski posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest ze składek i opłat zjazdowych na rzecz Towarzystwa.
5. Członek honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
6. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje w drodze wniosku Prezesa uchwalonego przez Zarząd Główny,
a informacja ta musi być przyjęta przez Walne Zgromadzenie.

§17

1. Członkiem współdziałającym może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów lekarskich, która wyraziła chęć specjalizowania się w chirurgii stomatologicznej lub szczękowo- twarzowej, rozpoczęła staż specjalizacyjny
i zgłosiła na piśmie chęć przystąpienia do Towarzystwa.
2. Członek współdziałający posiada wszystkie prawa z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
3. Po ukończeniu specjalizacji i uzyskaniu zaświadczenia o specjalizacji w chirurgii stomatologicznej lub szczękowo- twarzowej i zawiadomieniu o tym Oddziału Terenowego lub Zarządu Głównego, członek współdziałający staje się członkiem zwyczajnym w trybie uchwały Zarządu Głównego.
5. Składki, opłaty i inne nie wymienione w niniejszym paragrafie prawa i obowiązki członków współdziałających są takie same jak członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§18

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje i wniesie określoną kwotę lub składkę roczną albo wzbogaci majątek Towarzystwa nieodpłatnie przekazanym darem materialnym.
2. Wpływy wnoszone przez członków wspierających mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w posiedzeniach, konferencjach, zjazdach na zasadach ustalonych przez organizatorów.
4. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego jak i głosu stanowiącego w sprawach dotyczących Towarzystwa.
5. Członkowie wspierający mogą fundować stypendia członkom Towarzystwa w uzgodnieniu z Zarządem Głównym.
6. Członkowie wspierający mają prawo rozpowszechniać informacje o sprzęcie, instrumentach, lekach i zamierzeniach firm, które reprezentują w czasie zjazdów, konferencji, kursów organizowanych przez Towarzystwo i na zasadach uzgodnionych z organizatorami.

Rozdział IV
W ł a d z e  T o w a r z y  s t w a

§19

1. Władzami Towarzystwa są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków
b)      Zarząd Główny
c)      Komisja Rewizyjna
d)      Sąd Koleżeński

2. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 4 lata. Wybory do Władz odbywają się w trybie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
3. Prezes Zarządu Głównego swojej funkcji nie może pełnić dłużej niż przez dwie kadencje, podobnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Członkowie Władz Towarzystwa swoje funkcje pełnią honorowo.
5. Przy każdym odnowieniu Statutowych Władz Towarzystwa, Prezydium ustępującego Zarządu Głównego zobowiązane jest do niezwłocznego protokolarnego przekazania wszystkich dokumentów z działalności Towarzystwa oraz haseł dostępu do panelu administracyjnego witryny internetowej i rachunku bankowego, Prezesowi nowo powołanego Zarządu Głównego.

§20

Najważniejszą Władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Główny.

§21

1. Walne Zgromadzenie Członków:
1. uchwala główne kierunki działalności Towarzystwa,
2.  rozpatruje, przyjmuje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
3. wybiera Prezesa Zarządu Głównego spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Główny,
a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu Głównego,
4. wybiera Komisję Rewizyjna i Sąd Koleżeński,
5. ustala wysokość członkowskiej składki rocznej,
6. podejmuje uchwały w sprawach członkowskich oraz w sprawie zmian Statutu Towarzystwa,
7. rozpatruje odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa.

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w 1-szym terminie i bez względu na liczbę obecnych w 2-gim terminie.

§23

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo udziału z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi obywatele polscy.
2. Z głosem doradczym członkowie współpracujący i zaproszeni goście.

§24

Termin, miejsce,  porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Główny i zawiadamia członków na 4 tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, pisemny wniosek co najmniej trzech Oddziałów Terenowych.
2. Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie jest  zwołane w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosków i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§26

1. Zarząd Główny składa się z:

–  Prezesa,
–  V-ce Prezesa,
–  Sekretarza,
–  Skarbnika,
–  Krajowego Specjalisty ds. Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo- Twarzowej,
–  do 3 przewodniczących Oddziałów Terenowych.

2. Kandydatów do Zarządu Głównego zgłaszają Przewodnicy Oddziałów:
Terenowych, członkowie zwyczajni w trybie wniosków pisemnych, z których ustępujący Zarząd zestawia listę dla przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie może tę listę zmienić, uzupełnić.
3. Odrębnie wybierany jest Prezes, a następnie na jego wniosek in corpore pozostali członkowie Zarządu.
Wybory prezesa i pozostałych członków Zarządu odbywają się przez wolne Zgromadzenie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do gło7owania.
4. Wybrany Zarząd wyłania ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzą:

-prezes,
-v-ce prezes,
-sekretarz,
-skarbnik.

5. Prezydium reprezentuje Zarząd główny i kieruje Towarzystwem pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.

§27

Do zadań Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie towarzystwa i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie Towarzystwem zgodnie z postanowieniami Statutu i Walnego Zgromadzenia,
3. Opracowanie, uchwalanie i realizacja planów działalności merytorycznej i budżetowej,
4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych oraz Komisji,
5. rozpatrywanie spraw członkowskich i nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego,
6. przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń i Zjazdów Naukowych,
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
8. podejmowanie działań i wydawanie opinii w sprawach dotyczących chirurgii stomatologicznej i szczękowo- twarzowej oraz interesów Towarzystwa i członków.

§28

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub v-ce prezesa. Przy równości głosów rozstrzyga  głos prowadzącego obrady.
2. Zarząd Główny może dokoptować do swojego składu na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, jednak nie więcej niż do ½ . Ubytek większej liczby członków wymaga zwołanie Walnego Zgromadzenia i przeprowadzenia  wyborów.

§29

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Wybrani z pośród siebie wybierają przewodniczącego.
3. Ubytki do ½ w składzie komisji Rewizyjnej uzupełniane są poprzez kooptacje w trybie jaki przewidziano dla Zarządu Głównego.
4. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności Towarzystwa, w tym działalności finansowej, celowości , rzetelności i gospodarności.
2. Występuje do Zarządu Głównego z wnioskami pokontrolnymi.
3. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§31

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Wybrani spośród siebie wybierają przewodniczącego.
3. Ubytki w składzie Sądu Koleżeńskiego do ½ uzupełniane są poprzez kooptację w trybie jaki przewidziano dla Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

§32

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów wynikłych pomiędzy członkami oraz działań przynoszących ujmę lub szkodę Towarzystwu.
2. Karami orzekanymi przez Sąd są:

–  upomnienie,
–  nagana,
–  skreślenie z listy członków.

3. Od orzeczenia Sądu przysługuje członkom prawo odwołania się  do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

Rozdział V
O d d z i a ł y   T e r e n o w e   T o w a r z y s t w a

§33

1. Oddziały Terenowe powstają na podstawie Uchwały Zarządu Głównego.
2. Obszar działalności Oddziału i jego siedzibę określa Zarząd.
3. Oddział Terenowy nie może liczyć mniej niż 15 członków zwyczajnych.

§34

Władzami Oddziału Terenowego są:

1. Zgromadzenie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału.

§35

1. Najwyższą Władzą Oddziału jest Zgromadzenie Członków Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału co 2 lata lub na wniosek Zarządu Głównego. Na wniosek pisemny 1/3 członków Oddziału może być zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie.
2. Zgromadzenie uchwala kierunek działalności merytorycznej, finansowej i rzeczowej zgodnie z postanowieniem 4. Statutu Towarzystwa i uchwałami Zarządu Głównego.
3. Wybiera i odwołuje Zarząd Oddziału.
4. Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami Statutu i podejmuje uchwały w trybie określonym dla Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

§36

Zarząd Oddziału Terenowego składa się z :

–  prezesa,
–  v-ce prezesa,
–  sekretarza,
–  skarbnika,

wybieranych zwykłą większością głosów przez Zgromadzenie na okres 2 lat.

§37

Zarząd Oddziału Terenowego:

1. reprezentuje Oddział i działa w jego imieniu na zewnątrz,
2. przygotowuje wnioski o przyjęciu w poczet członków dla Zarządu Głównego lub o ustanie członkostwa,
3. zarządza majątkiem Towarzystwa zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez Zarząd Główny,
4. składa Zarządowi Głównemu okresowe sprawozdania,
5. do działań Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio par 28, pkt 1,2, regulujący tryb podejmowania uchwał.

Rozdział VI
K o m i s j e   T o w a r z y s t w a

§38

Zarząd Główny i Zarządy Terenowe mogą powoływać działające stale lub okresowo Komisje.

§39

Zakres działania Komisji, ich skład oraz regulamin określi Zarząd Główny odrębną uchwałą.

Rozdział  VII
M a j ą t e k   i   f u n d u s z   T o w a r z y s t w a

§40

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§41

Na fundusze Towarzystwa składają się :

1. składki członkowskie,
2. wpływy z nieruchomości i ruchomości,
3. dotacje i zapisy,
4. wpływy z uczestnictwa w zjazdach i imprezach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,
5. wpływy przekazane przez członków wspierających.

§42

W sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu : Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu i Skarbnika.

Rozdział VIII
Z m i a n a   S t a t u t u  i  R o z w i ą z a n i e  T o w a r z y s t w a

 §43

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwykłą  większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§44

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu określi cel i sposób rozdysponowania majątku Towarzystwa.

§45

Dane identyfikacyjne i kontaktowe:

Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

ul. Doktora Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin

Tel. (81) 502 17 40, e-mail: ptchsist@gmail.com

KRS: 0000101737

NIP: 5262191044

REGON: 010880051